[χρωστηρας travel bureau]: August 2006 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

8 ~ Σαντορίνη, ΙΙ (Santorini, II)


Sharon a Sittloh - Santorini Sunset
sittloh.comBarbara McCann - Santorini Still Life
barbaramccannstudio.comDiether Kunerth - Santorini
artcabinet.comDiether Kunerth - Santorini
artcabinet.comJenny Grevatte - Street Scene, Santorini
cambridgegallery.co.ukAlice Williams - Santorini
anneirwinfineart.comGinette Dignard - Santorini Blues
dignardwatercolors.tripod.comMark Churms - Santorini
markchurms.comJeff Gilberthorpe - Stonehenge Over Santorini
createchart.com.auMarylin Gendron - Santorini
zianet.com

Labels: ,

 
 

7 ~ Μετέωρα, Ι (Meteora, I)


Edgar Louis Ewing - Metamorphosis,
Shadows in the Meteora
askart.comMarina Ross - Meteora
marinaross.comDiane Hark - Hills of Meteora
dianeharkart.comBruce Stangeland - MeteoraLuke Dingman - Meteora Monk
LukeDingman.comLuke Dingman - Meteora Monastery
LukeDingman.comMarrin Robinson - Meteora I, Wanderers
marrinrobinson.comMarrin Robinson - Meteora II, Bridge Between
marrinrobinson.comMarrin Robinson - Meteora III, The Song's Echo
marrinrobinson.comMarrin Robinson - Meteora IV, Evenings' Last Light
marrinrobinson.com

Labels:

 
 

6 ~ Άθως (Athos)


Ivan Konstantinovich Aivazovsky - Shipwreck off Mount Athos
topofart.comMikhail Tikhanovski - Athos
arthit.ruDonald Hamilton Fraser - Athos
oakhamgalleries.comDonald Hamilton Fraser - Simonapetra, Mount Athos
oakhamgalleries.comLuke Dingman - Cobbled Path
Philotheou Monastery, Mt. Athos, Greece
lukedingman.comLuke Dingman - Grape Harvest on Mt. Athos
lukedingman.comLuke Dingman - Skete On The Aegean
Small monastery, Mt. Athos
lukedingman.comLuke Dingman - Spring Comes to Mt. Athos
lukedingman.comLuke Dingman - Gregoriou Monastery
lukedingman.comLuke Dingman - Father Simeon's Trail
lukedingman.com

Labels:

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: