[χρωστηρας travel bureau]: 8 ~ Σαντορίνη, ΙΙ (Santorini, II) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

8 ~ Σαντορίνη, ΙΙ (Santorini, II)


Sharon a Sittloh - Santorini Sunset
sittloh.comBarbara McCann - Santorini Still Life
barbaramccannstudio.comDiether Kunerth - Santorini
artcabinet.comDiether Kunerth - Santorini
artcabinet.comJenny Grevatte - Street Scene, Santorini
cambridgegallery.co.ukAlice Williams - Santorini
anneirwinfineart.comGinette Dignard - Santorini Blues
dignardwatercolors.tripod.comMark Churms - Santorini
markchurms.comJeff Gilberthorpe - Stonehenge Over Santorini
createchart.com.auMarylin Gendron - Santorini
zianet.com

Labels: ,

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Sunday, August 13, 2006
Comments :
 

for this post

 
Blogger Ιφιμέδεια Says:

Σε βρήκα τυχαία.
Πολύ ωραία η ιδέα του μπλογκ σου και με ενδιαφέρει πολύ.
Αν κατάλαβα καλά ασχολείσαι περισσότερο με τη σύγχρονη δημιουργία που εμπνέεται απο ελληνικά τοπία;

 
 
Blogger Κ.σ-Μ. Says:

Τι είναι 8 μήνες μπροστά στην αιωνιότητα; Τώρα είδα το σχόλιό σου και ζητώ συγγνώμην για την αθέλητη αγένειά μου.

Κι εγώ για τυχαίες επισκέψεις το προορίζω, πέρα από τη δική μου ευχαρίστηση.

Έχω για δημοσίευση και παλαιότερα έργα και δεν ασχολούμαι παρά μόνον με την συγκέντρωση τους, χωρίς καμμία αξιολόγηση, όπως κατάλαβες :-)

 

Leave a Reply

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: