[χρωστηρας travel bureau]: 1 ~ Πάρος, Ι (Paros, I) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

1 ~ Πάρος, Ι (Paros, I)


Roger Murphy - Fishing boat harbour, Naoosa, Paros
rogermurphy.com.auWilliam Thayer - Paros Sun
art.comSteve Rogers - Paros
watercolorsbyrogers.comAntoinette Herivel - Island of Paros - windy day on the coast
mnlg.comJacob Higginbottom - Paros
art.jacobhigginbottom.comAnita Miller - Cathedral in Lefkes, Paros
ohiopleinairsociety.comAntoinette Herivel - Garden wall at Paros
mnlg.comKatie Iverson - Cafe Paros
katieiverson.comJacob Higginbottom - Paros Harbor
art.jacobhigginbottom.comDory Kanter - Naoussa Harbour, Paros
artworldtours.com

Labels: ,

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Saturday, July 15, 2006
Comments :
 

for this post

 
Blogger ellinida Says:

Θεέ μου το φως στον δεύτερο! Ετσι ακριβώς, το φως της στοργικής φροντίδας, της ίασης, της γαλήνης.
Σ'ευχαριστώ, ήταν αυτό που χρειαζόμουν σήμερα.

 
 
Blogger Κ.σ-Μ. Says:

Αυτός δεν είναι ο σκοπός της τέχνης; Να μας γοητεύει και να μας ...γιατρεύει;

...ακόμα κι όταν την συναντάμε σε ένα blog που αντιγράφει χωρίς αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια.

 

Leave a Reply

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: