[χρωστηρας travel bureau]: February 2008 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

46 ~ Σαντορίνη, VIII (Santorini, VIII)


Howard Ganz: FourMasteratSantorini
ganzartwork.comHoward Ganz: Santorini Villas
ganzartwork.comCaroline Huff: Santorini ViewJan Grady: Santorini I 2000
gradyfamily.comJan Grady: Santorini II 2000
gradyfamily.comBernhard Vogel - Oia Windmühlen Santorini
en.easyart.comPoochie Myers: Santorini
prosperity.comFu-Dinc Cheng
mysticalartprints.comDouglas Winslow
douglas-winslow.comSaundra
homeportraitsbysaundra.com

Labels: ,

 
 

45 ~ Φολέγανδρος, ΙΙ (Folegandros, ΙΙ)

all by David Aristotle Haughton


House with Windy SkyHouse with Prickly Pear - Afternoon LightHouse with Pine Tree - Afternoon LightHouse with Four Olive TreesHouse with Dark Blue Shutters and ChapelGate with Stone Wall and HouseHouse with Prickly PearHouse with Dark Blue Shutters and ChapelTwo Churces and FieldChapel with Dark Sky

Labels: , ,

 
 

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ το dvdΠρωτοβουλία και εκτέλεση:
e-lawyer , neTpen & iblog


Διαβάστε τo κείμενο Ε Δ Ω

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: