[χρωστηρας travel bureau]: 41 ~ Αμοργός (Amorgos) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

41 ~ Αμοργός (Amorgos)


Jan Meyer: Amorgos, 1971
janmeijerpaintings.comJan Meyer: Nuit à Chora, 1989
janmeijerpaintings.comJan Meyer: Fenetre Ouverte à Chora, 1989
janmeijerpaintings.comCecil Herring: Greek Life - from my balcony at Amorgos
spacescapes-coCecil Herring: Room with a View, Amorgos
absolutearts.comCecil Herring: Women of Amorgos
absolutearts.comDiether Kunerth: Amorgos 1978
artcabinet.comMichel Constant: Amorgos
stages-peinture.com.Connie Simmons: Amorgos Sunset
paintingclass-net

Labels: ,

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Thursday, November 29, 2007
Comments :
 

for this post

 
Anonymous Anonymous Says:

Βρήκα αυτό το post νωρίτερα σήμερα, ενώ στο γραφείο Πολύ χρήσιμο έστειλε την σύνδεση με τον εαυτό μου και κατά πάσα πιθανότητα θα το σελιδοδείκτη, όταν κάνω το σπίτι

 

Leave a Reply

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: