[χρωστηρας travel bureau]: 64 - Πόρος (Poros island) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

64 - Πόρος (Poros island)

All by Pamela Jane RogersView of Poros
myfavouritethingsk.blogspot.comAskeli Bay
cityartgreenville.comVilla on the Sea
cityartgreenville.comAphrodite's Toys
cityartgreenville.comMoon over Poros island
cityartgreenville.comPoros
cityartgreenville.comView from the Windmill
cityartgreenville.comHoliday on Poros, 2007
absolutearts.com


Poros offers a world of painting possibilities.
There's absolute beauty everywhere.

Pamela Rogers


(intltravelnews.com)


m o r e

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Monday, January 05, 2009
Comments :
 

for this post

Leave a Reply

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: