[χρωστηρας travel bureau]: 45 ~ Φολέγανδρος, ΙΙ (Folegandros, ΙΙ) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

45 ~ Φολέγανδρος, ΙΙ (Folegandros, ΙΙ)

all by David Aristotle Haughton


House with Windy SkyHouse with Prickly Pear - Afternoon LightHouse with Pine Tree - Afternoon LightHouse with Four Olive TreesHouse with Dark Blue Shutters and ChapelGate with Stone Wall and HouseHouse with Prickly PearHouse with Dark Blue Shutters and ChapelTwo Churces and FieldChapel with Dark Sky

Labels: , ,

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Sunday, February 03, 2008
Comments :
 

for this post

Leave a Reply

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: