[χρωστηρας travel bureau]: 45 ~ Φολέγανδρος, ΙΙ (Folegandros, ΙΙ) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

45 ~ Φολέγανδρος, ΙΙ (Folegandros, ΙΙ)

all by David Aristotle Haughton


House with Windy Sky



House with Prickly Pear - Afternoon Light



House with Pine Tree - Afternoon Light



House with Four Olive Trees



House with Dark Blue Shutters and Chapel



Gate with Stone Wall and House



House with Prickly Pear



House with Dark Blue Shutters and Chapel



Two Churces and Field



Chapel with Dark Sky

Labels: , ,

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Sunday, February 03, 2008
Comments :
 

for this post

Leave a Reply

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: