[χρωστηρας travel bureau]: July 2007 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

31 ~ Νάξος, ΙΙ (Naksos, II)

"Τραπεζάκια έξω" στη Νάξο (Outdoor cafe at Naksos)

all by
Micheal Zarowsky

«The most phenomenal thing in the greek islands
was so simple…
the horizon line dividing the blue of the sky
and the blue of the water;
such a spiritual visual experience…

too simple for a painting idea,
but deeply etched in the back of my brain forever. »

Micheal Zarowsky

Labels: , ,

 
 

30 ~ Τήνος (Τinos)


Bob Rennie: Hide 'n Seek in Tinos Greece
artistbobrennie.comBob Rennie: Tinos Shadows
artistbobrennie.com.jpgDavid Aristotle Haughton: Tinos Village with Dovecotes
haughton-art.caMary Potter: Tinos
members.aol.comJill Bennett: Midday heat, above Tinos
edinburgh-printmakers.co.ukMicheal Zarowsky: Blue door
zarowsky.netMicheal Zarowsky: Garden gate
zarowsky.netMicheal Zarowsky: Hibuscus doorway
zarowsky.netMicheal Zarowsky: Afternoon siesta
zarowsky.net
Micheal Zarowsky: Blue door repainted red
zarowsky.net

Labels: , , ,

 
 

29 ~ Σαντορίνη, VI (Santorini, VI)


Jill Musser - Santorini
jillmusser.comMargaret Foreman - Santorini
margaretforeman.comSandy Chaves - Santorini
art.perfectspot.comLinda Jacobson - Golden Twilight
artandspirit.netLinda Jacobson - Santorini, red door
artandspirit.netRene Thibault - Doorways in Santorini
renethibault.comIgor Medvedev - Santorini Walk
ventanaartgallery.comKang Cho - Santorini Island
artroots.com


Lydia Mann: Santorini stairs
lydiamann.comLászló Környei
festomuvesz.hu

Labels: ,

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: