[χρωστηρας travel bureau]: 14 ~ Σαντορίνη, III (Santorini, III) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

14 ~ Σαντορίνη, III (Santorini, III)


Gerald Addison Pierce - Gates of Santorini
art.netNaomi Moxon - Oia Santorini
minigallery.co.ukSteven Jordan - Santorini
travel-to-santorini.comGerald F. Brommer -
artistsworkshoptours.comRosemarie Chanin - Santorini
genesis-1.comDeborah Kirby - Santorini
deborahs-art.comP.Toepfer - Santorini
grantsterling.comKen Goldman - Santorini Dawn
fine-art.comKerry Hallam - Santorini - Aegean
eu.art.comJames C. Purdy - Santorini Town, “Doors of Perception”
jamespurdy.com

Labels: ,

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Thursday, November 23, 2006
Comments :
 

for this post

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: