[χρωστηρας travel bureau]: 17 ~ Σαντορίνη, IV (Santorini, IV) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

17 ~ Σαντορίνη, IV (Santorini, IV)


Spiro Georges Mandylor - Summer Evening in Fira, Santorini
spiro.caJohn Najarian - Santorini
z.about.comAlbert Alcalay - Santorini
kantarfinearts.comAnn Gores - Santorini
arslonga.forest.netNancie King Mertz - Santorini
nanciekingmertz.comJacob Higginbottom - Santorini Hillside Garden
art.jacobhigginbottom.comJacob Higginbottom - Santorini Kamari Beach Hillside
art.jacobhigginbottom.comAthos Faccincani - Piccola chiesa a Santorini
altervista.orgJean-Pierre Pophillat - L'Escalier Bleu Fleuri, Santorini
eu.art.comAlexis Genung - Santorini Midday
alexisgenung.com

Labels: ,

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Tuesday, December 26, 2006
Comments :
 

for this post

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: