[χρωστηρας travel bureau]: September 2008 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

59 ~ Νάξος, IV (Νaksos, IV)


Micheal Zarowsky - Naxos, outdoor cafe
Micheal ZarowskyMicheal Zarowsky - Naxos, Steps to the sea
zarowsky.netPatricia Niemann - Naxos view
saltyseas.comPatricia Niemann - I love Naxos
saltyseas.comJacob Higginbottom - Naxos, view from beach

Jacob HigginbottomJacob Higginbottom - Naxos Hillside Villiage
art.jacobhigginbottom.comJacob Higginbottom - Naxos Farmhouse
art.jacobhigginbottom.comNatacha Best - Naxos, August 2000
Natacha BestNatacha Best - Naxos, November 2000
bestofnatacha.comNatacha Best - Naxos 2000, Bougainvillie
bestofnatacha.com

Labels:

 
 

58 ~ Κέρκυρα, VII (Corfu. VII)

all by Warren Curry
Fishing-Kouloura


The gypsy girl


Costas


Sinarades, Shadows


Marmaro, Red chair


Sinarades, Courtyard


Arcway, Vlacherna

Labels: ,

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: