[χρωστηρας travel bureau]: July 2006 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

5 ~ Ύδρα, I (Hydra, I)


Jack Williamson - Hydra, Greece
williamson-usa.com


Bernard Landelle - Hydra
aquarelle-voyages.comBernard Landelle - Hydra
aquarelle-voyages.comBernard Landelle - Hydra
aquarelle-voyages.comBrook Wager - Hydra
brookwager.tripod.comSimon Bull - Hydra, Welcoming shores
lovesemporium.com


Henry Denander - Hydra, Harbor
henrydenander.comAlan Klug - Hydra
alanklugphotography.comMargaret Foreman - Hydra
margaretforeman.com

Labels: ,

 
 

4 ~ Σαντορίνη, Ι (Santorini, I)


Sue Loder - Santorini
southern.comKatie Iverson - Santorini Morning
katieiverson.comPat Dispenziere - Santorini
geocities.comBlanka Lyszczarz Vautravers - Santorini, widok z Oia
republika.pl/blysBonnie Mager - Santorini
bonniemager.comRosie Sandifer - Santorini Eve
sandifersculpture.comMel Stabin - Relaxing in Santorini
melstabin.comCatherine B. Spencer - Sandi of Santorini
spencerartgallery.comJames P. Lane - Santorini Island, Greece
moai-artworks.comJames P. Lane - Santorini Island, Greece
moai-artworks.com

Labels: ,

 
 

3 ~ Δελφοί (Delphi)


Andre Durand - Catwalk at Delphi
durand-gallery.comJonathan Gooders - Delphi
painterskeys.comJames C.Purdy - Delphi, Greece Temple to Apollo
jamespurdy.comKarl Brulloff - Delphi valley
tamsquare.netMichael Chaplin - Tourists at Delphi
nevillgallery.comHansueli Urwyler - Ausblick von Delphi
hansueliurwyler.cDory Kanter - Apollo's Path, Delphi
artworldtours.comAnna West - Δελφοί, the theatre
aerplaces.comAnna West - Δελφοί, the village
artplaces.comAnthony James- Delphi, 2006
ardengallery.com

Labels:

 
 

2 ~ Κέρκυρα, I (Corfu, I)


Nathaniel Hone the Younger: Corfu town harbor
artknowledgenews.comΜarcia Coburn
pelekas.comJohn Singer Sargent - Corfu, The terrace
oceansbridge.comJohn Singer Sargent - Corfu, in a garden
topofart.comJohn Henson - Corfu, bus station
thecanongallery.co.ukJulie Parkinson: September light in Corfu
mehom.deJulie Parkinson: Corfu landscape
mehom.deJulie Parkinson: Corfu 1
mehom.deJani Tully Chapman: Corfu, Taverna
agni.grJani Tully Chapman: Corfu
agni.gr

Labels: ,

 
 

1 ~ Πάρος, Ι (Paros, I)


Roger Murphy - Fishing boat harbour, Naoosa, Paros
rogermurphy.com.auWilliam Thayer - Paros Sun
art.comSteve Rogers - Paros
watercolorsbyrogers.comAntoinette Herivel - Island of Paros - windy day on the coast
mnlg.comJacob Higginbottom - Paros
art.jacobhigginbottom.comAnita Miller - Cathedral in Lefkes, Paros
ohiopleinairsociety.comAntoinette Herivel - Garden wall at Paros
mnlg.comKatie Iverson - Cafe Paros
katieiverson.comJacob Higginbottom - Paros Harbor
art.jacobhigginbottom.comDory Kanter - Naoussa Harbour, Paros
artworldtours.com

Labels: ,

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: