[χρωστηρας travel bureau]: January 2009 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

64 - Πόρος (Poros island)

All by Pamela Jane RogersView of Poros
myfavouritethingsk.blogspot.comAskeli Bay
cityartgreenville.comVilla on the Sea
cityartgreenville.comAphrodite's Toys
cityartgreenville.comMoon over Poros island
cityartgreenville.comPoros
cityartgreenville.comView from the Windmill
cityartgreenville.comHoliday on Poros, 2007
absolutearts.com


Poros offers a world of painting possibilities.
There's absolute beauty everywhere.

Pamela Rogers


(intltravelnews.com)


m o r e

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: