[χρωστηρας travel bureau]: October 2007 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

38 ~ Σαντορίνη, VII (Santorini, VII)

all by Natacha BestOia, Windmill, 1999Oia, 2000Oia, 1999Oia, 2000Oia, 2000Oia, Colors, 1999Oia, Yellow and Blue, 1999Oia, My Place, 1999Oia, 1999Thera, 1999

Labels: , ,

 
 

37 ~ Σκόπελος, I (Skopelos, I)

Class Pictures from Painting in Greece with Kat O'ConnorVictoria Boziuk: ChristosVictoria Boziuk: Church WalkPat Buchanan: Skopelos VillagePat Buchanan: From the NunneryPam Pettengill: Del SolPam Pettengill: ChapelWendy Wilson: AgnondasSharon Wilson: Church Walk

Labels: ,

 
 

36 ~ Μύκονος, ΙΙ (Mykonos, II)

All by Micheal ZarowskyBackyardGeranium stairway 2Bougainvillea wallGeraniums at the top of a wallBougainvillea stairsBougainvillea windowGeranium stairway 1Geranium stairway 3Geraniums 1Laundry day


«The most phenomenal thing in the greek islands
was so simple…
the horizon line dividing the blue of the sky
and the blue of the water;
such a spiritual visual experience…

too simple for a painting idea,
but deeply etched in the back of my brain forever. »

Micheal Zarowsky

Labels: , , ,

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: