[χρωστηρας travel bureau]: October 2008 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

61 ~ Σάμος, I (Samos, I)

All by Andrew T. MacaraRock FlowPalm tree shadowTwo boys fishingTwo girls with hoops
newenglishartclub.co.ukFishing nets
artfinder.comSamos Harbour
theartpromenade.co.ukCafe and harborRough seaTwo wooden jettys

Labels: ,

 
 

60 ~ Δωδεκάνησα (Dodecanese)


Ann Thomas - Tilos, Livadhia Village
paintings.co.ukMary Potter - Τilos
members.aol.com


Mary Potter - Symi
members.aol.comGwen Boyd- Κοs, Is The Cafe OpenMary Gladstone - Kos
greekarts.freeuk.comMariana Robinson - Kalymnos
tradewest.co.uk


Mary Gladstone - Nisyros
greekarts.freeuk.com

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: