[χρωστηρας travel bureau]: 27 ~ Φολέγανδρος (Folegandros) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

27 ~ Φολέγανδρος (Folegandros)

all by David Aristotle HaughtonHouses with Afternoon ShadowsHouse by the SeaChurches and FieldsHouse with Prickly Pear and Sherbet ColoursChurch by the SeaChurch with Cypresses and Dark Blue SkyHouse with Blue Gate and Three TreesMonastery Gate, a Tree and the SeaMonastery and Islands at DawnChapel with Afternoon Shadows

Labels: , ,

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Monday, June 18, 2007
Comments :
 

for this post

Leave a Reply

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: