[χρωστηρας travel bureau]: June 2007 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

28 ~ Κρήτη, III (Crete, III)


J.D.Shultz - Crete summer
datzart.comTracy Lever - Crete
avalonforart.comPatsy Earnshaw - Myrthios
patsyearnshaw.co.ukAnna West - Western beach
artplaces.comLinsa Jane Shmid - Panagia Kera
hornbyisland.netHarry Bell - Hibiscus and Washing Chania
saatchi-gallery.co.ukMartin Laurance - Hillside
lastgallery.comBarbara DalingBarbara DalingBarbara Daling

Labels:

 
 

27 ~ Φολέγανδρος (Folegandros)

all by David Aristotle HaughtonHouses with Afternoon ShadowsHouse by the SeaChurches and FieldsHouse with Prickly Pear and Sherbet ColoursChurch by the SeaChurch with Cypresses and Dark Blue SkyHouse with Blue Gate and Three TreesMonastery Gate, a Tree and the SeaMonastery and Islands at DawnChapel with Afternoon Shadows

Labels: , ,

 
 

26 ~ Πήλιο, ΙΙ: Νταμούχαρη (Mount Pelion, II: Ntamouhari)

all by Michael J. StrangOlive Grove, evening lightSwimming pool, Damouhari, rising sunCafeHarbour after lightBeach, rising sunBalcony, nightDamouhari from Mountains, Eagle overheadRising sunSwimming pool, Damouhari, rising sunHarbour sunrise


Α painting is but a prayer;
a communion with a very essence of life.
And sometimes an answer rises from unfathomable depths,
a voice of silence woven into the pigments
--- Michael J. Strang ---

Labels: ,

 
 

25 ~ Πήλιο, Ι (Μount Pelion, I)


Mandy Southan - Πήλιο, Ελληνικό σπίτι στον οπωρώνα με τις κερασιές
silkpainters-guild.co.ukChris H.U. James - Πλάτανος στην Τσαγκαράδα
skopelos.netChris H.U. James - Μπαρ στην πλατεία της Ζαγοράς
skopelos.netChris H.U. James - Η παραλία του Μουρτιά
skopelos.netChris H.U. James - Εκκλησία στο Λαύκο
skopelos.netDavid Lee - Άνοιξη στην Μακρυνίτσα
photos-into-paintings.com


Michael J. Strang - Η γέφυρα στη Νταμούχαρη και
η παραλία στο απογευματινό φως
michaelstrang.comMichael J. Strang - Η παραλία του Παπά Νερό
michaelstrang.comMichael J. Strang - Στην παραλία του Παπά Νερό
michaelstrang.comMichael J. Strang - Η παραλία του Παπά Νερό από ψηλά
michaelstrang.com

Labels:

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: