[χρωστηρας travel bureau]: November 2006 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

14 ~ Σαντορίνη, III (Santorini, III)


Gerald Addison Pierce - Gates of Santorini
art.netNaomi Moxon - Oia Santorini
minigallery.co.ukSteven Jordan - Santorini
travel-to-santorini.comGerald F. Brommer -
artistsworkshoptours.comRosemarie Chanin - Santorini
genesis-1.comDeborah Kirby - Santorini
deborahs-art.comP.Toepfer - Santorini
grantsterling.comKen Goldman - Santorini Dawn
fine-art.comKerry Hallam - Santorini - Aegean
eu.art.comJames C. Purdy - Santorini Town, “Doors of Perception”
jamespurdy.com

Labels: ,

 
 

13 ~ Κέρκυρα, II (Corfu, II)


John Singer - Κέρκυρα, φώτα και σκιές
classicartrepro.comEdward Lear - Corfu, View from the Benitza Road, near Gastouri
victorianweb.orgGeorge J. Bleich
bleich4art.comBruce Strangeland
George J. Bleich - Ηλιοβασίλεμα στην Κέρκυρα
bleich4art.comAleta Gudelski: Dancing Shadows, Corfu, Greece
painterskeys.comKeith Laban: Abandoned Sun Door Korakades
keithlaban.co.ukPenny McLean: Corfu, The white villa
pennymclean.comJan Steele: Corfu street
avrioart.com


Jan Steele: Staremo Taverna, Corfu
avrioart.com

Labels: ,

 
 

12 ~ Κρήτη, I (Crete, I)


Anna West - Crete, house
artplaces.comAnna West - Crete, chair
artplaces.comAnna West - Crete, beach
artplaces.comLaura D'Aurizio - Crete, Di mezz'agosto attimi e fiato e brezze bisaccia è cuore
i-like.itLaura D'Aurizio - Crete, Non è il caldo ma qualcos'altro che scioglie neve al sole.
i-like.itLaura D'Aurizio - Terre di Crete confini d'occhi spazidella memoria
i-like.itLaura D'Aurizio - Crete lunarielette a terra da spot sinuose e avare.
i-like.itJohn Fiztgerald - Crete Olive

woodland-trust.org.uk.jpgPhilip James - Garden Crete
woldgalleries.com.jpgJ.Vak - Crete
jvakstudios.com-.jpg

Labels:

 
 

11 ~ Ύδρα, II - (Ηydra, II)

all by mary-louise.co.uk


Hydra - Sea and SkyHydra 8Hydra 1Hydra 3Hydra 5Hydra 7Hydra - BoatsHydra 4Hydra 6Hydra

Labels: ,

 
 

10 ~ Μετέωρα, ΙΙ - (Μeteora, II)


Gerhard C.F. Miller - Meteora
amogallery.comMarrin Robinson - Drawing from Meteora I
marrinrobinson.comMarrin Robinson - Drawing from Meteora 2
marrinrobinson.comMarrin Robinson - Drawing from Meteora 3
marrinrobinson.comMarrin Robinson - Drawing from Meteora 4
marrinrobinson.comMerrill - Meteora, Greece
fsca-acse.orgLászló Környei - Meteora
festomuvesz.huWalter Bibikow - Roussanou Monastery
eu.art.comLuke Dingman - St. Barbara's Monastery
lukedingmanKarel Sirag - Crossroads over Meteora IV -
Noodlanding te Varlaam

lievehemel.nl

Labels:

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: