[χρωστηρας travel bureau]: December 2007 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

43 ~ Ύδρα, V (Hydra, V)

all by Natacha BestHydra, January 2004Campanile, HydraNavy School, June2004Windmill, August 2003Kamini Spring, June2004Hydra Red Church, November 2002Kastro, July 2003Gouroyanis MansionHydra Arch, November 2002

Labels: , ,

 
 

42 ~ Νάξος III (Νaksos, III)

All by Micheal ZarowskyBackyardBalconyPath to the seaOpen doorOld doorBougainvillea doorRed door 2Red door 1Steps to the sea

The most phenomenal thing in the greek islands
was so simple…
the horizon line dividing the blue of the sky
and the blue of the water;
such a spiritual visual experience…

too simple for a painting idea,
but deeply etched in the back of my brain forever.

May 26th, 2007
Micheal Zarowsky,

for χρωστήρας travel bureau

Labels: , ,

 
 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: