[χρωστηρας travel bureau]: 12 ~ Κρήτη, I (Crete, I) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31175263\x26blogName\x3d%5B%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82+travel+bureau%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://foreign-artists-in-greece.blogspot.com/\x26vt\x3d8052836390894817657', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[χρωστηρας travel bureau]

Ξένοι καλλιτέχνες αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο Image Hosted by ImageShack.us

 

12 ~ Κρήτη, I (Crete, I)


Anna West - Crete, house
artplaces.comAnna West - Crete, chair
artplaces.comAnna West - Crete, beach
artplaces.comLaura D'Aurizio - Crete, Di mezz'agosto attimi e fiato e brezze bisaccia è cuore
i-like.itLaura D'Aurizio - Crete, Non è il caldo ma qualcos'altro che scioglie neve al sole.
i-like.itLaura D'Aurizio - Terre di Crete confini d'occhi spazidella memoria
i-like.itLaura D'Aurizio - Crete lunarielette a terra da spot sinuose e avare.
i-like.itJohn Fiztgerald - Crete Olive

woodland-trust.org.uk.jpgPhilip James - Garden Crete
woldgalleries.com.jpgJ.Vak - Crete
jvakstudios.com-.jpg

Labels:

από Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ.
-- Sunday, November 12, 2006
Comments :
 

for this post

 
Blogger ange-ta Says:

Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ε Σ!!!
με θάμπωσες!!

 
 
Blogger ioeu Says:

από τα καλύτερα ιστολόγια!
συγχαρητήρια!

 
 
Blogger Κ.σ-Μ. Says:

Oυπς! επισκέψεις.
Χαιρετώ.

Συγγνώμην που δεν είδα εγκαίρως τα σχόλιά σας. Αυτό το μπλογκ είναι κάπως ...παραμελημένο - είναι τόσο το υλικό του που με τρομάζει η ταξινόμησή του.

 

Leave a Reply

 
 
 
 
 

Aναζήτηση περιεχομένων blog: